ข้อตกลงการใช้บริการ ครีมกันฝ้า.com (ครีมกันฝ้า)

ครีมกันฝ้า.com (ครีมกันฝ้า) ได้จัดทำเว็บไซด์ www.ครีมกันฝ้า.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายของบริษัท รวมถึงเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิกผู้ใช้บริการ การใช้บริการเว็บไซด์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น สมาชิกผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงรวมถึงกฎระเบียบการดำเนินเนิน ธุรกิจครีมกันฝ้า และข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียด

การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว กรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซด์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดในเงื่อนไขและข้อตกลง ฉบับนี้ หรือถึงกฎระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น ก่อนทำธุรกรรมออนไลน์ทุกครั้ง โปรดศึกษาข้อตกลงการใช้บริการให้ชัดเจนก่อนธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของตัวท่านเอง

1.  เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก
1.1  ครีมกันฝ้าขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางครีมกันฝ้าได้จัดขึ้นในเว็บไซด์ เท่านั้น
1.2  ในการลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง และทันสมัยที่สุด ครีมกันฝ้า ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีพฤติการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
1.3  ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ซี่งประสงค์จะทำธุรกรรมกับเว็บไซด์นี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ ธรรมก่อนเสมอ
1.4  สมาชิกผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.5  สมาชิกผู้ใช้บริการ ตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นใดทราบ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้บริการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันในธุรกรรมที่ได้กระทำขึ้นผ่านชื่อผู้ใช้ บริการและรหัสผ่านนั้นๆ เสมือนหนึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
1.6  สมาชิกผู้ใช้บริการ ตกลงจะใช้บริการเว็บไซด์นี้ด้วยความสุจริต และจะไม่ใช้เว็บไซด์นี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือครีมกันฝ้า ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อ 1.4 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น สมาชิกผู้ใช้บริการยินดีรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อครีมกันฝ้าหรือบุคคลที่สามเต็มจำนวน
1.7  ครีมกันฝ้าขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนหรือระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกออนไลน์ของ สมาชิกผู้ใช้บริการในกรณีที่ตรวจพบหรือปรากฏพฤติการณ์หรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าสมาชิกผู้ใช้บริการมีการกระทำดังต่อไปนี้
(1)  ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซด์ หรือกรณีที่ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
(2)  ไม่รักษาชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ไว้เป็นความลับ หรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำอันเป็นการทุจริต
(3)  ปรากฏการกระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเจตนาทุจริต
(4)  มีพฤติการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

2.  เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล ของครีมกันฝ้า สมาชิกผู้ใช้บริการยอมรับว่าครีมกันฝ้าไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซด์เหล่านั้น หรือต่อบรรดาความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซด์หรือเนื้อหาจากเว็บไซด์ซึ่งไม่ได้อยู่ใน ความดูแลของครีมกันฝ้า
3.  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3.1  เครื่องหมายการค้า ตรา สัญลักษณ์ ของครีมกันฝ้า รวมถึงแนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง Software หรือ Source Code ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ หรือใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งห้ามสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด
3.2  สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซด์นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้อื่นทำซ้ำ ลอกเลียน หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.  ข้อจำกัดความรับผิด
4.1  ครีมกันฝ้าพยายามอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่ สุด อย่างไรก็ตามครีมกันฝ้าไม่สามารถยืนยันได้ว่า คำบรรยายเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเป็นไปโดยปราศจากข้อบกพร่องหรือว่าความผิด พลาด ดังนั้น กรณีที่ท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า กรุณาสอบถามได้ที่ศูนย์ธุรกิจครีมกันฝ้า ทุกสาขาทั่งประเทศได้ในเวลาทำการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ครีมกันฝ้า Call Center : 089-893 -3023
4.2  แม้ครีมกันฝ้าจะตรวจสอบ ปรับปรุงเนื้อหาอยู่เป็นประจำ แต่ครีมกันฝ้าไม่อาจรับประกันได้ว่า เนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น ครีมกันฝ้าจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดหรือ ล่าช้าหรือการขาดความต่อเนื่องของข้อมูล อันเกิดจากการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล ระบบสัญญาณ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
4.3  ครีมกันฝ้าไม่อาจรับประกันว่าการเข้าสู่เว็บไซด์ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด สามารถกระทำได้ตลอดเวลา อย่างรวดเร็วตามความต้องการ หรือปราศจากการรบกวน ข้อผิดพลาด และไม่อาจให้การรับประกันได้ว่าเว็บไซด์ปราศจากไวรัส โทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลา หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยไม่ชอบ แต่ครีมกันฝ้าจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันปัญหาดัง กล่าว
4.4  สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้ และ หรัสผ่านไว้เป็นความลับ และตกลงจะทำการออกจากระบบทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซด์ เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองได้ว่าระบบการส่งข้อมูลดังกล่าวจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ครีมกันฝ้าจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ครีมกันฝ้าจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลดังกล่าว
5.  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงศึกษาและยินยอมผูกพันตาม กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจครีมกันฝ้า หลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจครีมกันฝ้า ข้อบังคับการดำเนินธุรกิจครีมกันฝ้า รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนทำธุรกรรมทางเว็บไซด์ทุกครั้ง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่กรณีตกลงให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว และตกลงให้ใช้กฎหมายไทยในการพิจารณาและตัดสินคดี


หน้าหลักหน้าหลัก

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าขายดี

ไม่พบสินค้าขายดี

ครีมใหม่ล่าสุด

No new products at this time